അനന്ത് അംബാനി പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിശ്രീ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി അനന്ത് അംബാനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും കലണ്ടറുകളും പ്രസാദവും സമ്മാനിച്ചുSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *