ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റർ കടിച്ചു കീറിയ നായക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതിനായക്കെതിരെയും നായയെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെയും വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യംSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *