ദിലീപിന്റെ 148-ാമത്തെ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നു; ചിത്രീകരണം ജനുവരി 28-ന് ആരംഭിക്കുംഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളിലായി 96 ഓളം സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസിന്റെ 97 മത്തെ ചിത്രമാണിത്Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *