പിങ്ക് ലെഹങ്കയിൽ തിളങ്ങി ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ പ്രതിശ്രുതവധു; മെഹന്ദി ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽപിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഒരു അതിമനോഹരമായ ലെഹങ്കയിലാണ് ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ പ്രതിശ്രുതവധു മെഹന്ദി ചടങ്ങിനെത്തിയത്.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *