ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും; ഡൽഹിയിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ചൂട് കുറയുന്നുമെയ് 30 വരെ ഡൽഹിയിൽ മഴയ്ക്കും മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *