1100 കാളകളെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ 400 പോരാളികൾ; തമിഴ്നാട്ടിലെ ജല്ലിക്കട്ട് ചിത്രങ്ങളിലൂടെമധുരയ്‌ക്കു സമീപമുള്ള അലങ്കാനല്ലൂരാണ് ജല്ലിക്കെട്ടിന് ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തിയാർജിച്ച സ്ഥലംSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *